Beleidsadvisering

Beleidsadvisering door MEE Gelderse Poort is gestoeld op jarenlange praktijkervaring met dienstverlening aan mensen met een beperking.

beleidsadvisering

Onze visie op inclusief adviseren en organiseren is bovendien ontwikkeld in wederkerigheid: cliënten geven MEE voortdurend terugkoppeling en input, zodat we onze visie en dienstverlening steeds verbeteren en actualiseren. De adviseurs van MEE staan daarmee dicht bij de praktijk.

Speciale Zorg
Bij Speciale Zorg gaat het onder meer om zorgelijke kinderwens en –ouderschap, overlast, (jeugd)prostitutie en loverboyproblematiek, huiselijk geweld, criminaliteit en dakloos zijn. Problematiek die vaak grote impact heeft op het individu en de samenleving. Niet zelden speelt een lichte verstandelijke beperking hierbij een rol. Soms in combinatie met GGz-problematiek. MEE deelt proactief haar kennis en ervaring met professionals, managers en beleidsmakers van gemeenten en organisaties om deze Speciale Zorg samen vorm te kunnen geven. Door de sectoroverstijgende contacten en de rol in diverse netwerken verbindt MEE kennis en ervaring uit verschillende domeinen: zorg, welzijn, justitie/veiligheid, wonen. We zorgen ervoor dat lokale zorgnetwerken en regieteams indien gewenst leren van elkaars opgedane ervaringen en successen. MEE zorgt dan voor onderlinge kennisoverdracht.

Integrale Vroeghulp
Gemeente Arnhem heeft MEE gevraagd te adviseren over hun concept ‘passende kinderopvang’, waarbij aansluitend onderwerpen aan de orde komen als goede structuur van vroegsignalering, het onderscheid tussen VVE aanbod en het specialistische aanbod, ouderbetrokkenheid, monitoring en professionalisering. Het projectmanagement ligt bij de gemeente. De MEE adviseur draagt de inhoudelijke bouwstenen voor het nieuwe beleid aan en is zo verantwoordelijk voor de beleidsadvisering.

Lean organiseren
De transitie van de zorg leidt tot administratieve druk en werkdruk. De werkwijze van voorheen blijkt niet meer goed te passen. Daardoor ontstaan overbodige bureaucratie en wachtlijsten in het werkproces. De druk op de organisatie neemt toe en de cliënt raakt uit beeld. De vicieuze cirkel is rond.

MEE Gelderse Poort heeft een programma ontwikkeld om via de methode van Lean Management te komen tot procesoptimalisatie. Met als doel de interne organisatie te ontstressen en ontstane wachtlijsten weg te werken. Het resultaat is een interne organisatie die vloeiend en efficiënt werkt, beter op elkaar is ingespeeld, problemen voortijdig ziet aankomen en kan voorkomen. De werkdruk is afgenomen, medewerkers kunnen weer ‘waarde’ toevoegen. De cliënten staan weer centraal, worden snel en vakkundig geholpen en de cliënttevredenheid stijgt merkbaar.

In een programma van 16 weken werken we vanuit Lean principes aan uw casuïstiek, uw praktijk en uw oplossingen. Dat programma ziet er zo uit:

  1. Introductie: Wat is het doel van Lean werken? Wat betekent dat voor de organisatie? Hierbij wordt aandacht besteed aan Processen, Managementinformatie en KPI’s, Communicatie en Houding & Gedrag.
  2. Voorbereiding: Wat is het probleem? Welke informatie is hierover beschikbaar zoals cijfers, KPI’s, communicatielijnen etc.
  3. Diagnose: Hoe ziet het probleem er in de praktijk er werkelijk uit? Hoe is het ontstaan, wat zijn de belangrijkste tekortkomingen? Hoe ziet het nieuwe doel eruit?
  4. Procesontwerp: In deze fase wordt het nieuwe proces ontworpen, getest met behulp van visueel materiaal en vervolgens verfijnd en geïmplementeerd. Onderdelen zijn verfijnen van de procesflow, het verlagen van doorlooptijden en reduceren van de variabiliteit. Ook worden er werkinstructies gemaakt.
  5. Operationeel management: het lijnmanagement wordt getraind in continue verbetering van processen en de totale teameffectiviteit.

Contact
Wilt u meer informatie over beleidsadvisering? Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven