Speciale Zorg

Speciale Zorg is bedoeld voor mensen die doorgaans niet zelf om hulp vragen. Er is vaak sprake van zorgmijdend gedrag met risico op vervuiling, overlast, gevaar voor zichzelf of voor anderen, kans op (huiselijk) geweld en dakloosheid in combinatie met LVB problematiek. De vraag om hulp wordt vaak door of via derden gesteld. Bijvoorbeeld de huisarts, het sociaal wijkteam of het Meldpunt Bijzondere Zorg GGD. Het gaat meestal om meervoudige problemen die complex van aard zijn en die een gevaar kunnen vormen voor zowel hun eigen gezondheid als die van hun naasten. Denk aan eergerelateerde problemen, huiselijk geweld, loverboys, kinderwensen en zorgelijke zwangerschappen, overlast, verslavingsproblematiek, veiligheidsrisico door beginnende criminaliteit en psychiatrische problematiek.

Het team Speciale Zorg van MEE Gelderse Poort ondersteunt de cliënt, het netwerk en het reguliere zorgnetwerk. Zij werken samen met het netwerk van de cliënt, welzijn- en zorgpartners, artsen, verloskundigen, de veiligheids- en justitiële keten, woningbouwcorporaties en gemeentelijke voorzieningen. De expertise van Speciale Zorg is consultatief, adviserend of regievoerend. Er wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van het sociale netwerk en gezorgd dat het ondersteuningstraject en de communicatie aansluiten bij de cliënt. Hierdoor worden doelen haalbaar.

Hoe wij onze expertise inzetten

– Onze attitude sluit aan op het communicatieniveau van de cliënt. Door onze betrokkenheid, flexibiliteit, respectvolle en begrijpende houding, helderheid in communicatie en transparantie bieden wij duidelijkheid
– We stellen ons empowerend op in contact met de cliënt
– We analyseren het sociale netwerk en brengen de vitaliteit ervan in kaart
– We hebben kennis van de Sociale Kaart en de mogelijkheid om afgestemd op de speciale situatie een zorgnetwerk op te bouwen
– We hebben de mogelijkheid om diagnostiek (L)VB in te zetten

Naar boven