Privacyverklaring

Privacyverklaring MEE Gelderse Poort
Via de site www.meegeldersepoort.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast verwerken wij voor onze dienstverlening verschillende (categorieën van) persoonsgegevens. MEE Gelderse Poort acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

MEE Gelderse Poort is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die wij verwerken via de website. Voor de persoonsgegevens welke wij voor onze diensten verwerken zijn wij tevens verwerkingsverantwoordelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres, woonplaats, postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Inkomensgegevens
 • Medische gegevens (omtrent diagnose)

Doelen
Het doel van het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is om de cliënt te helpen bij een goede behandeling en/of verzorging.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief 
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Het invullen van uw naam, vraag en e-mailadres is noodzakelijk. Overige gegevens naar wens. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden of uw gegevens kunt wijzigen. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie 
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Indien nodig voor het behalen van het verwerkingsdoel verstrekken wij persoonsgegevens aan geselecteerde derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld behandelaars die een verdere verzorging van de cliënt mogelijk maken. Voor het doorgeven van deze persoonsgegevens vragen wij om nadrukkelijke toestemming van de cliënt middels een formulier.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige contrôle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics 
Deze website gebruikt Google Analytics-cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarnaast laten wij de IP-adressen anonimiseren via het maskeren van de laatste cijfers van het IP-adres. Tot slot worden de Google Analytics-cookies na 14 maanden automatisch verwijderd.

Beveiliging 
Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan logisch toegangsbeheer waarbij toegang tot de persoonsgegevens enkel mogelijk is voor de medewerkers waarvoor dit benodigd is voor het uitvoeren van het verwerkingsdoel. Daarnaast worden persoonsgegevens encrypted opgeslagen in de database en spannen wij ons in om het bewustzijn van de medewerkers over het verwerken van persoonsgegevens op een zo hoog mogelijk peil te krijgen en te houden.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting MEE Gelderse Poort
Functionaris gegevensbescherming
fg@meegeldersepoort.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-08-2018.

Naar boven