Keten- en samenwerkingspartners

Wij zijn een samenwerkingspartner voor alle organisaties die mensen met een beperking van dienst willen zijn. We werken samen met overheden, cliëntenorganisaties, uitvoerende organisaties en het bedrijfsleven om de ondersteuning aan mensen met een beperking te optimaliseren. En om met onze partners bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

 

stationering professionals

Met onze maatschappelijke taken richten wij ons op de voorwaarden die nodig zijn om meedoen mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit maken wij mogelijk samen met onze partners. De onafhankelijke expertise van MEE Gelderse Poort, de integrale benadering en de focus op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving heeft een unieke, onvervangbare publieke waarde. MEE Gelderse Poort neemt vanuit haar visie deel aan diverse overleggen en samenwerkingsverbanden met ketenpartners.

Ketenpartners
We werken als partner in de keten met welzijns- en zorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, CJG, GGZ, UWV, Sociale werkvoorziening, Arbodiensten, jobcoachorganisaties, onderwijsinstellingen, indicatieorganen, justitie, reclassering, belangenverenigingen, sport- & vrijetijdsverenigingen, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Integrale Vroeghulp (IVH) is een goed praktijkvoorbeeld van een effectieve samenwerking tussen ketenpartners. MEE Gelderse Poort is coördinator van de Integrale Vroeghulpteams in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Tiel.

Een ander effectief voorbeeld is het convenant met UWV. We werken hierbij samen met (speciale) scholen en het UWV om schoolverlaters soepel naar werk te begeleiden. Eventuele belemmeringen zoals problemen in de thuissituatie pakken we ook op. Zo wordt de weg naar werk begaanbaar en voorkomen we dat jongeren aanspraak maken op een uitkering.

We coördineren en nemen deel aan het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Doel van het convenant (onderdeel van landelijk convenant) is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden rondom autisme in de provincie. Hierdoor wordt de zorg voor mensen met autisme overzichtelijk en toegankelijk.

Samenwerkingspartners
Samenwerking volgens MEE is dat je optimaal samenwerkt en dus ook samen met samenwerkingspartners leert. Professionals, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en vrijwilligers van verschillende organisaties profiteren van elkaars kennis en inbreng.

Als MEE Gelderse Poort brengen we onze sectoroverstijgende expertise in over leven met een beperking. Samenwerkingsverbanden rondom complexe maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, arbeid, onderwijs, schuldhulpverlening, huiselijk geweld en de aanpak van multiprobleemhuishoudens hebben inmiddels bewezen dat samen werken en leren met MEE, bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Ook de individuele ondersteuning van MEE, gericht op mensen met een beperking en anderen in hun omgeving, heeft als doel hun eigen kracht zodanig te versterken dat zij zichzelf redden, de regie over hun eigen leven voeren en meedoen in de samenleving. Voor algemene vragen kunnen ook mensen met een beperking terecht bij het Wmo-loket, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het sociale wijkteam, het Werkbedrijf, scholen en andere organisaties.

Naar boven