Diagnostiek

Om te bepalen wat iemand wel en niet kan en hoe hij of zij zich kan ontwikkelen, is het belangrijk om eerst de mate van de verstandelijke beperking te weten. Met behulp van diagnostiek kan het niveau van cognitief en adaptief functioneren in beeld worden gebracht. De gedragsdeskundigen van MEE Gelderse Poort zijn gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek. IQ-bepaling is de basis voor een goede inschatting van het eigen regievermogen en de benodigde zorg en begeleiding van de cliënt.

Begrepen en gemotiveerd voelen
De gedragsdeskundigen van MEE Gelderse Poort bieden op individueel niveau diagnostiek en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vermoeden van een verstandelijke beperking.
Het team van gedragsdeskundigen is gespecialiseerd in mensen met een beperking. Zij passen hun communicatie en omgang aan op het niveau van de cliënt. De cliënt voelt zich hierdoor beter begrepen en is bereid en gemotiveerd om mee te werken aan een vervolgtraject.

Wanneer kunnen onze gedragsdeskundigen worden ingeschakeld?

– Bij vermoeden van een verstandelijke beperking of onduidelijkheid over de mate van een beperking
– Bij twijfel over eerder diagnostisch onderzoek
– Bij een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische klachten
– Bij vragen over vastgelopen cliënten (werk of thuis)

Ook ‘moeilijke’ cliënten kunnen door onze gedragsdeskundigen geholpen worden, zoals bijvoorbeeld mensen die elders niet testbaar zijn. Denk ook aan mensen waar moeilijk grip op te krijgen is zoals zorgmijders of mensen die onbegrepen gedrag vertonen, voor overlast zorgen of kwetsbaar zijn.

Wat houdt diagnostiek in?
– In kaart brengen van het intelligentieniveau en eventueel aanvullend het sociaal-emotioneel functioneren
– Bepalen van zelfredzaamheid
– Vaststellen van copingstijl
– Voorstel voor passende begeleiding
– Waar mogelijk betrekken van het netwerk bij het onderzoekstraject
– Laagdrempelig meedenken/advies (gesprek/huisbezoek/mail/telefoon)

Opbouw van het advies
– Toelichting op diagnose en vertalen naar de praktijk: wat betekent dit op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, werk en (zelfstandig) wonen? Advies over welke hulpverlening in te zetten.
– Inzichtelijk maken van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Wat kan de cliënt zelf (met behulp van zijn netwerk), wat kan hij leren en waar heeft hij nog ondersteuning bij nodig zodat hij weer zelf verder kan deelnemen aan de samenleving (inclusie)?

Wel of geen diagnostiek?
Soms lijkt diagnostiek niet (direct) noodzakelijk, maar kan het al verheldering bieden als er even wordt meegedacht bij vragen die bestaan rondom het functioneren van iemand. Dan biedt MEE Gelderse Poort de mogelijkheid van screening door één van onze gedragsdeskundigen.
Psychiatrische diagnoses kunnen bij MEE niet worden gesteld, wel kan er door screening van het psychisch functioneren vastgesteld worden of er aanleiding is om door te verwijzen naar een organisatie met psychiatrische expertise.

Hoe verloopt het traject diagnostiek?
– Het Sociaal Wijkteam geeft een gemeentelijke beschikking Diagnostiek af
– Aanvragen gaan via het Aanmeldformulier Diagnostiek van MEE Gelderse Poort
– Cliënten ontvangen vervolgens een uitnodiging voor diagnostiek
– Onze gedragsdeskundigen nemen diverse tests/vragenlijsten af
– De resultaten worden besproken tijdens een terugkoppelingsgesprek met cliënt en begeleider/betrokkenen
– Afsluiten van diagnostiektraject waarbij het verslag wordt verstrekt

Brochure Diagnostiek

Neem gerust contact op met één van de gedragsdeskundigen van MEE Gelderse Poort:
Anne Lelieveld – Janssen

of mail naar: diagnostiek@meegeldersepoort.nl

Naar boven