Klachtenregeling

Onze medewerkers zullen er alles aan doen om zo goed mogelijk de weg te wijzen, de gewenste hulp te regelen en een vraagbaak te zijn. Een goede dienstverlening staat voorop en gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de ondersteuning die zij van MEE Gelderse Poort krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent misschien ontevreden over bepaalde zaken en u wilt uw klacht kenbaar maken. Deze klachtenregeling helpt u hierbij. Hieronder geven we aan op welke wijze u een klacht kunt indienen, wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van dienstverlening van MEE Gelderse Poort.

Procedure
Uw klacht kunt u op meerdere manieren kenbaar maken. De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd.

U bespreekt uw klacht met de consulent
Bespreek eerst de klacht met uw consulent. Maak met hem of haar een afspraak, zodat u voldoende tijd krijgt om uw klacht toe te lichten. U kunt samen zoeken naar een oplossing waar u tevreden over bent. Uw consulent laat zijn/haar manager weten dat er sprake was van een klacht en of u er samen uit bent gekomen. Misschien vindt u het lastig om de consulent over wie u niet tevreden bent, rechtstreeks te benaderen. U kunt de hulp inroepen van de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten. Komt u er in gesprek met de consulent samen niet uit? U kunt dan uw klacht doorgeven aan de manager van uw consulent of rechtstreeks aan de directeur.

Bemiddeling door de manager
U kunt via het algemene telefoonnummer 088-6330000 navragen wie de manager is van uw consulent en hoe deze te bereiken is. De manager zal binnen 10 werkdagen (2 weken) contact met u opnemen. De manager is er verantwoordelijk voor, dat uw klacht zorgvuldig behandeld wordt. De manager zorgt ervoor dat u een bevestiging krijgt van ontvangst van uw klacht. In deze brief wordt ook uitgelegd wat de manager zal doen om uw klacht te onderzoeken. Alle correspondentie over uw klacht wordt binnen MEE zorgvuldig bewaard. U kunt altijd informeren over de stand van zaken van de behandeling van de klacht. De manager regelt ook dat u een schriftelijk bericht ontvangt over de uitkomst van uw klacht. MEE Gelderse Poort wil graag tot een goede oplossing van uw klacht komen binnen een redelijke termijn.

Bemiddeling door de directeur
Als u niet tevreden bent kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van MEE Gelderse Poort. U kunt dat doen per mail, naar info@meegeldersepoort.nl t.a.v. de directie of per post naar: MEE Gelderse Poort t.a.v. de directie, Postbus 4099, 6803 EB Arnhem. De directeur zal, binnen 10 werkdagen (2 weken), reageren op uw klacht en deze via bemiddeling proberen op te lossen. De directeur is bevoegd om (na uw instemming) met alle betrokkenen in contact te treden. De directeur is verantwoordelijk voor een discrete, zorgvuldige en tijdige behandeling van uw klacht.

Bent u nog niet tevreden over de behandeling van uw klacht door MEE Gelderse Poort?
Bij de klachtencommissie Zuid-Gelderland kunt u alleen schriftelijk een klacht indienen. U krijgt dan een ontvangstbevestiging en binnen enkele weken wordt uw klacht behandeld. Bij de onafhankelijke Gezamenlijke Klachtencommissie Zuid Gelderland zijn acht instellingen aangesloten die werken voor mensen met een beperking. De commissie bestaat uit vijf leden en evenveel plaatsvervangers. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter zijn onafhankelijk van MEE Gelderse Poort. In de commissie zitten in ieder geval een jurist en een orthopedagoog. Tenminste twee leden, respectievelijk plaatsvervangende leden, zijn benoemd op voordracht van Cliëntenraden.

U bent vanzelfsprekend te allen tijde gerechtigd om direct een officiële klachtenprocedure te starten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Zuid Gelderland zonder eerst gebruik te maken van de mogelijkheden tot interne bemiddeling door leidinggevenden en/of de directeur zoals hierboven is beschreven. Toch hoopt MEE Gelderse Poort dat u eerst met de consulent, manager en/of directeur in gesprek gaat om te kijken of er een goede oplossing voor uw klacht gevonden kan worden.

Aandachtspunten
In de klacht dient in ieder geval beschreven te worden: uw naam en (indien van toepassing) naam en relatie van de (wettelijke) vertegenwoordiger. Daarnaast moet u de reden van de klacht omschrijven. Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u daarvoor terecht bij het MEE Gelderse Poort.

Vertrouwenspersoon voor cliënten
Als u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon voor cliënten van MEE Gelderse Poort, een commissielid of van een persoon naar eigen keuze. Telefoonnummer: 06-21804664.

MEE Gelderse Poort
Postbus 4099
6803 EB Arnhem
088-6330000

Externe klachtencommissie
Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC)
p/a Pluryn
Postbus 6
6860 AA Oosterbeek
secretariaatklachtencommissie@pluryn.nl
06-27585435

Naar boven