Klachtenregeling cliënten

Onze medewerkers zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk de weg te wijzen, de gewenste hulp te regelen en een vraagbaak te zijn. Een goede dienstverlening staat voorop en gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de ondersteuning die zij van MEE Gelderse Poort krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent misschien ontevreden over bepaalde zaken en u wilt uw klacht kenbaar maken.

Hieronder geven we aan op welke wijze u een klacht kunt indienen wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening van MEE Gelderse Poort.

Handelswijze / stappenplan
Uw klacht kunt u op meerdere manieren kenbaar maken. De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd.

U bespreekt uw klacht met de medewerker
Bespreek eerst de klacht met de medewerker. Maak met hem of haar een afspraak, zodat u voldoende tijd krijgt om uw klacht toe te lichten. U kunt samen zoeken naar een oplossing waar u tevreden over bent. De medewerker laat zijn/haar manager weten dat er sprake was van een klacht en of u er samen uit bent gekomen. Misschien vindt u het lastig om de medewerker over wie u niet tevreden bent, rechtstreeks te benaderen. U kunt dan de hulp inroepen van de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten.

Komt u er in een gesprek met de medewerker samen niet uit? Dan kunt u uw klacht schriftelijk doorgeven aan de manager van betreffende medewerker of rechtstreeks aan de directeur.

Bemiddeling door de manager
U kunt via het algemene telefoonnummer 088-6330000 navragen wie de manager is van betreffende medewerker en hoe deze te bereiken is. De manager zal binnen 10 werkdagen (2 weken) contact met u opnemen.

De manager is er verantwoordelijk voor dat uw klacht zorgvuldig behandeld wordt. De manager zorgt ervoor dat u een bevestiging krijgt van ontvangst van uw klacht. In deze brief wordt ook uitgelegd wat de manager zal doen om uw klacht te onderzoeken. Alle correspondentie over uw klacht wordt binnen MEE zorgvuldig bewaard. U kunt altijd informeren over de stand van zaken van de behandeling van de klacht.

De manager regelt ook dat u een schriftelijk bericht ontvangt over de uitkomst van uw klacht. MEE Gelderse Poort wil graag tot een goede oplossing van uw klacht komen binnen een redelijke termijn.

Bemiddeling door de directeur
Als u niet tevreden bent kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van MEE Gelderse Poort. U kunt dat doen per mail naar info@meegeldersepoort.nl t.a.v. de directie of per post naar:

MEE Gelderse Poort
T.a.v. de directie
Postbus 4099
6803 EB ARNHEM

De directeur zal, binnen 10 werkdagen (2 weken), reageren op uw klacht en deze via ‘bemiddeling’ proberen op te lossen. De directeur is bevoegd om (na uw instemming) met alle betrokkenen in contact te treden. De directeur is verantwoordelijk voor een discrete, zorgvuldige en tijdige behandeling van uw klacht.

Bent u dan toch nog niet tevreden over de behandeling van uw klacht door MEE Gelderse Poort?

Klacht indienen bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen
Bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen kunt u alleen schriftelijk een klacht indienen. U krijgt dan een ontvangstbevestiging en binnen enkele weken wordt uw klacht behandeld.

Bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen zijn instellingen aangesloten die werken voor mensen met een beperking. De commissie bestaat uit vijf leden en evenveel plaatsvervangers. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter zijn onafhankelijk van MEE Gelderse Poort. In de commissie zitten in ieder geval een jurist en een orthopedagoog. Tenminste twee leden, respectievelijk plaatsvervangende leden, zijn benoemd op voordracht van Cliëntenraden.

U bent vanzelfsprekend te allen tijde gerechtigd om direct een officiële klachtenprocedure te starten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen zonder eerst gebruik te maken van de mogelijkheden tot interne bemiddeling door leidinggevenden en/of de directeur zoals hierboven is beschreven. Toch hoopt MEE Gelderse Poort dat u eerst met de medewerker, manager en/of directeur in gesprek gaat om te kijken of er een goede oplossing voor uw klacht gevonden kan worden.

Aandachtspunten
In de klacht dient in ieder geval beschreven te worden: uw naam en (indien van toepassing) naam en relatie van de (wettelijke) vertegenwoordiger. Daarnaast moet u de reden van de klacht omschrijven.

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Als u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon voor cliënten van MEE Gelderse Poort, een commissielid of van een persoon naar eigen keuze.
Telefoonnummer: 06-21804664

MEE Gelderse Poort
Postbus 4099
6803 EB ARNHEM
Telefoonnummer: 088-6330000

Een klacht bij de externe klachtencommissie moet u schriftelijk indienen bij:
Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC)
T.a.v. mevrouw R. Koeneman
Postbus 6
6860 AA OOSTERBEEK
secretariaatklachtencommissie@pluryn.nl

Naar boven