KiS activiteiten

  • Wat KiS: Ketenaanpak in Sekswerk
  • Waar Nijmegen en Rivierenland
  • Voor wie voor mensen met een beperking die in (seksuele) uitbuitingssituaties en/of de prostitutie zitten

Met uitstapprogramma's mensen met een beperking uit (seksuele) uitbuitingssituaties of de prostitutie halen

KIS

MEE Gelderse Poort heeft subsidie ontvangen om mensen met een beperking in (seksuele) uitbuitingssituaties en/of de prostitutie te ondersteunen. Prostituees die ervoor kiezen worden door middel van deze uitstapprogramma’s begeleid naar ander werk of dagbesteding buiten de prostitutie. De programma’s hebben tot doel om een definitieve breuk met het beroep van prostituee te ondersteunen. Naar schatting zijn er 50 tot 100 sekswerkers in Gelderland-Zuid.

Speciale Zorg
Consulenten Speciale Zorg van MEE Gelderse Poort fungeren binnen dit project als casemanagers die cliënten met een beperking in (seksuele) uitbuitingssituaties of in de prostitutie ondersteunen. De casemanager draagt zorg voor alle activiteiten gericht op het herstel/versterking van het slachtoffer, het tegengaan van seksuele uitbuiting en is gericht op het ondersteunen van de cliënt om uit de situatie te kunnen stappen.

Daarnaast maken we deze cliënten weerbaarder door trainingen op maat met als doel uit de seksuele uitbuitingssituatie te stappen ofwel uit de prostitutie te blijven. Mensen met een beperking worden vaak overvraagd of onderschat. Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen meer risico om seksueel geweld mee te maken of in de prostitutie terecht te komen en uitgebuit te worden bijvoorbeeld via een loverboy. Een uitgebreide intake en goede nazorg is belangrijk omdat er vaak sprake is van multiproblematiek.

Ook coachen en adviseren we professionals in het ondersteunen van mensen met een (verstandelijke) beperking die in de prostitutie werken of worden uitgebuit. Het gaat om professionals werkzaam in sociale wijkteams of bij de politie, op scholen, bij huisartsen en binnen welzijnsorganisaties.

Tenslotte begeleiden we cliënten die uit de prostitutie of uitbuitingssituatie komen om te participeren op de arbeidsmarkt. De consulent Speciale Zorg maakt gebruik van ervaringsdeskundigen en stelt samen met de cliënt een toekomstplan op. Hierbij wordt gezocht naar mogelijkheden om belemmeringen weg te nemen op weg naar werk of opleiding. Dit traject duurt minimaal een jaar en is bedoeld om uit- en terugval te voorkomen, om hen te begeleiden bij de overgang naar een nieuw leven en om een nieuw netwerk op te bouwen.

Bekijk de KiS flyer

Landelijk belang
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft subsidie toegekend voor het door gemeente Nijmegen en gemeente Apeldoorn aangevraagde RUPS project, het vervolg op het KiS project. RUPS III (Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees) biedt gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties deze mogelijkheid. De Stuurgroep van de Ketenaanpak in Sekswerk (KiS) begeleidt sinds de start van de RUPS de activiteiten op dit gebied. MEE Gelderse Poort maakt deel uit van KiS, evenals de GGD Gelderland Zuid, Sterker Sociaal Werk, Iriszorg, Veilig Thuis en Moviera. Deze ketenpartners voeren activiteiten uit zoals coördinatie casemanagement, advies en consult voor professionals en cliëntbegeleiding.

Terug naar projecten

Meer informatie

Neem contact op met Lonneke Bakker van MEE Gelderse Poort

Naar boven