Overstap GGZ-cliënten van Wmo naar Wlz

Trend- en signaleringsrapportage 2017

Op 1 januari 2021 maken naar verwachting ca. 11.000 GGZ-cliënten de overstap van de Wmo naar de Wlz*. Dit betekent dat voor alle inwoners met een psychische aandoening – al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap – de afweging gemaakt moet worden of zij in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, aldus de VNG in reactie op het aangenomen wetsvoorstel. Ondanks de omvang van deze groep en het relatief korte tijdsbestek, pleit de VNG voor het belang van het maken van een juiste afweging tussen Wlz en Wmo.

Om welke inwoners gaat het?
Het gaat om inwoners bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor deze inwoners mogelijk te maken, kan beter passende, langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de inwoner. Deze groep zit nu vaak in beschermd wonen en vraagt veel tijd en aandacht. Vanaf 2021 is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor de zorg voor deze inwoners en hebben zij toegang tot de Wlz.

Zorgdragen voor een juiste afweging tussen Wlz en Wmo
De complexiteit van deze groep inwoners vraagt om specifieke kennis en expertise om een juiste afweging te maken tussen de Wlz en de Wmo. Dit is in de eerste plaats in het belang van de inwoner, maar ook de gemeente en de zorgaanbieder hebben hier baat bij. Bovendien kan het de kwetsbaarheid van de inwoner vergroten wanneer de betrokken zorgaanbieder niet gecontracteerd is voor het leveren van zorg binnen de Wlz. Daarom is het van belang dat erop toegezien wordt dat dit zorgvuldig gebeurt.

Wat kan MEE voor u betekenen?
De consulenten van MEE hebben veel ervaring met het ondersteunen bij aanvragen voor Wlz-indicaties. In de praktijk zien we dat deze ondersteuningsvragen vaak bij hen terecht komen, gezien de match op kennis en expertise. Er is veel kennis van wet- en regelgeving in huis en de lijnen met bv. sociaal juridische dienstverleners en onafhankelijke cliëntondersteuners actief in de Wlz zijn kort. Registraties uit het verleden laten zien dat ruim 80% van de cliënten waarbij een consulent van MEE vanuit een onafhankelijke positie ondersteund heeft bij het doen van een aanvraag voor een Wlz-indicatie, doorgang vond in de Wlz**. Doordat MEE tevens de onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoert binnen de Wlz in opdracht van de zorgkantoren, kunnen de consulenten van MEE zorgdragen voor een soepele overgang naar de Wlz en inwoners waar nodig vanuit die rol verder wegwijs maken en ondersteunen.

*VNG (3 augustus 2019), Overstap Wmo naar Wlz bij psychische aandoening: VNG reactie geraadpleegd op de website van de VNG op 10 september 2019.
**Indicatief, gebaseerd op een steekproef van 68 cliëntregistraties waarbij de reden van afsluiting de aanvraag voor een Wlz-indicatie bij cliënt betrof.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven