Onafhankelijke cliëntondersteuning bij overstap GGZ-cliënten van Wmo naar Wlz

meedoen voor gemeenten

Op 1 januari 2021 waren er 23.000 aanvragen van GGZ-cliënten voor overstap van de Wmo naar de Wlz. Dit betekent dat voor alle inwoners met een psychische aandoening – al dan niet in combinatie met een andere aandoening of beperking – de afweging gemaakt moet worden of zij in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, aldus de VNG in reactie op het aangenomen wetsvoorstel. Ondanks de omvang van deze groep en het relatief korte tijdsbestek, pleit de VNG voor het belang van het maken van een juiste afweging tussen Wlz en Wmo. Hierbij kunnen onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE Gelderse Poort ondersteunen.

Om welke inwoners gaat het?
Het gaat om inwoners bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor deze inwoners mogelijk te maken, kan beter passende, langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de inwoner. Deze groep zit nu vaak in beschermd wonen en vraagt veel tijd en aandacht. Vanaf 2021 is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor de zorg voor deze inwoners en hebben zij toegang tot de Wlz. Voor cliënten die in 2020 een ggz-aanvraag indienden, blijft de zorg en de ondersteuning vanuit de Wmo en/of Zvw doorlopen tot aan de datum van het indicatiebesluit.

Achterstand CIZ
In 2020 zijn er ruim 7.000 méér ggz-aanvragen binnengekomen dan van tevoren was verwacht. Omdat het CIZ deze enorme toestroom niet had voorzien, hebben zij een achterstand in het behandelen van de aanvragen. Cliënten moeten hierdoor langer wachten op een besluit. Vanwege het stuwmeer van aanvragen dat bij het CIZ is ontstaan zal het indicatieproces ook in 2021 doorlopen.

Wmo dienstverlening
Binnen de huidige capaciteit van de Wmo-dienstverlening is de kennis is onvoldoende aanwezig om in een relatief kort tijdsbestek te kunnen ondersteunen bij de grote aantallen aanvragen Wlz-indicaties voortkomend uit de overstap van deze specifieke groep cliënten. Bij grotere gemeenten, zoals Arnhem en Nijmegen gaat het om honderden cliënten die momenteel beschermd wonen, waarvan een deel naar de Wlz overgeheveld zal gaan worden.

Zorgdragen voor een juiste afweging tussen Wlz en Wmo
De complexiteit van deze groep inwoners vraagt om specifieke kennis en expertise om een juiste afweging te maken tussen de Wlz en de Wmo. Dit is in de eerste plaats in het belang van de inwoner, maar ook de gemeente en de zorgaanbieder hebben hier baat bij. Bovendien kan het de kwetsbaarheid van de inwoner vergroten wanneer de betrokken zorgaanbieder niet gecontracteerd is voor het leveren van zorg binnen de Wlz. Daarom is het van belang dat erop toegezien wordt dat dit zorgvuldig gebeurt.

Wat kan MEE betekenen?
De onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE Gelderse Poort hebben veel ervaring met het ondersteunen bij aanvragen voor Wlz-indicaties. In de praktijk zien we dat deze ondersteuningsvragen vaak bij hen terecht komen, gezien de match op kennis en expertise. Er is veel kennis van wet- en regelgeving in huis en de lijnen met bijvoorbeeld sociaal juridische dienstverleners en onafhankelijke cliëntondersteuners Wlz zijn kort. Doordat MEE tevens de onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoert binnen de Wlz in opdracht van de zorgkantoren, kunnen de onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE Gelderse Poort zorgdragen voor een soepele overgang van Wmo naar Wlz en inwoners waar nodig vanuit die rol verder wegwijs maken en ondersteunen.

Meer informatie en/of onafhankelijke cliëntondersteuning nodig?
Neem contact op met MEE Gelderse Poort op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Bel 088-6330000 of mail naar clientondersteuning@meegeldersepoort.nl.

Meer informatie over de overgang van Wmo naar Wlz vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2021/ggz-naar-wlz

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven