Voorstellen voor betere vindbaarheid en benutting van cliëntondersteuning

vacature consulenten

Onnodig veel mensen met een zorgvraag verdwalen in het zorgsysteem. Dit kan voorkomen worden als cliëntondersteuning beter vindbaar is en effectiever wordt ingezet. MEE NL dringt er bij de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op aan om hier zo snel mogelijk actie op te ondernemen en reikt de commissie hiertoe een aantal concrete verbetervoorstellen aan.

Stapels rapporten zijn er de laatste jaren verschenen, waaruit duidelijk wordt dat cliëntondersteuning noodzakelijk is om mensen met een beperking volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij. Dit wordt ook erkend door de overheid, die het recht op cliëntondersteuning heeft vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Toch weet maar 50% van de mensen, die cliëntondersteuning nodig hebben, en 46% van de professionals die mensen op clientondersteuning kunnen wijzen, van het bestaan van cliëntondersteuning. De knip tussen cliëntondersteuning via de Wmo en die via de Wlz ondermijnt de kracht van levensbrede inzet en maakt het systeem nodeloos ingewikkeld. Daar komt bij dat we signaleren dat reguliere cliëntondersteuning onvoldoende toereikend is voor mensen met een complexere zorgvraag.

Hèt moment om invloed te hebben op het regeringsbeleid

Op 25 november vergadert de Kamercommissie over het overheidsbeleid voor de gehandicaptenzorg. Hierin bespreken de Kamerleden met de minister en/of staatssecretaris voorstellen, plannen en besluiten van de regering over dit thema. De commissievergadering is ter voorbereiding van een debat over dit thema in de Tweede Kamer. Deze staat gepland voor 2 december 2021.

Voor deze commissievergadering staat het ook het onderwerp cliëntondersteuning op de agenda. Als input hiervoor hebben we de Kamercommissie een brief gestuurd met daarin een aantal voorstellen voor optimale inzet en betere vindbaarheid van cliëntondersteuning.

Voorstellen voor betere inzet cliëntondersteuning

In de brief aan de Kamercommissie doen we een dringende oproep om

Extra paragraaf Toekomstagenda over mensen met een LVB

Ook onderschrijven we de ambitie van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ van het ministerie van VWS om van Nederland een inclusieve samenleving te maken, waar iedereen aan kan deelnemen en waarin iedereen kansen krijgt.

Mensen met een lichte verstandelijke beperking, die thuis wonen, zijn onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig hun dagelijkse leven te regelen, maar weten ook de weg naar hulp en ondersteuning niet te vinden. Er zijn gesprekken gaande dat een extra paragraaf aan de Toekomstagenda zou worden toegevoegd over deze doelgroep. MEE NL is hiervan een groot pleitbezorger.

Lees hier onze brief aan de Kamercommissie VWS.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven