Belangrijke rol cliëntondersteuner bij vergrijzing

clientondersteuning ouderen

In de Dialoognota ‘Ouder Worden 2020-2040’ draagt het ministerie van VWS mogelijkheden aan hoe we in Nederland de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Dit document is geen visie van het kabinet of van VWS, maar een soort menukaart van maatregelen, waar organisaties op kunnen reageren. Het nieuwe kabinet kan deze input dan gebruiken voor het regeerakkoord.

In de dialoognota is ook aandacht voor cliëntondersteuning. Het ministerie stelt: “Wanneer iemand ouder wordt, neemt diens ondersteuningsvraag toe, terwijl het vermogen om dingen zelf te regelen tegelijkertijd nogal eens afneemt. Daardoor kan juist bij het ouder worden cliëntondersteuning van groot belang zijn… Toename van het aantal ouderen leidt naar verwachting tot een groeiende behoefte aan cliëntondersteuning.”

Over de mogelijke maatregelen om daar op te anticiperen schrijft het ministerie: “Het domeinoverstijgend organiseren van cliëntondersteuning vraagt een stelsel- en wetswijziging en is daarom zeer ingrijpend. Minder, maar nog steeds ingrijpend is de implementatie van een kwaliteitskader, waarbij gemeenten beleidsvrijheid hebben in de invulling van cliëntondersteuning.”

Input MEE NL

In haar reactie op de dialoognota schrijft MEE NL blij te zijn met de expliciete aandacht voor cliëntondersteuning. “Cliëntondersteuning draagt bij aan het vergroten van de regie van ouderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Ook werkt cliëntondersteuning preventief omdat geanticipeerd kan worden op toekomstige hulpvragen. Om dit mogelijk te maken voor alle ouderen is het noodzakelijk dat uitwerking plaatsvindt op een drietal punten: de vindbaarheid van cliëntondersteuning moet sterk verbeteren. Ook moet cliëntondersteuning voor ouderen levensbreed kunnen werken (één vertrouwd aanspreekpunt voor alle vragen. Het netwerk van ouderen kan bestaan uit een geheel van mantelzorgers, familie, vrijwilligers en professionals. Een cliëntondersteuner biedt ondersteuning om dit netwerk en daarmee de eigen regie te versterken.

Concreet
• Wij willen dat alle ouderen met toenemende zorg- en hulpvragen en/of in een kwetsbare positie actief in contact worden gebracht met onafhankelijke cliëntondersteuning.
• Deze onafhankelijke cliëntondersteuners moeten levensbreed kunnen werken, zodat ouderen en hun naasten één vertrouwd aanspreekpunt hebben.
• Deze onafhankelijke cliëntondersteuner versterkt daarnaast het netwerk van de oudere waardoor de oudere zowel langer thuis kan blijven wonen en zelf regie houdt.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven