Arnhems Mantelzorg Akkoord getekend

Arnhems Mantelzorg Akkoord

Op 21 maart 2019 hebben 7 kernpartners samen met de gemeente Arnhem het Arnhems Mantelzorg Akkoord ondertekend. Na een uitvoerige kennismakingsronde was 19 september het moment voor de schilpartners om officieel aan te sluiten. MEE Gelderse Poort is ook betrokken als schilpartner.

Voor alle schil- en kernpartners is het Arnhems Mantelzorg Akkoord inhoudelijk gelijk. Het verschil zit voornamelijk in de relatie met de kern van de opdracht dan wel de mogelijkheden en de opdrachtgever versus opdrachtnemerrelatie met de gemeente.

De schilpartners beschikken over specifieke expertise, kennis en ervaring op basis waarvan zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het Arnhems Mantelzorg Akkoord. De bijdrage kan geleverd worden op het gebied van een specifieke aandoening, of wet- en regelgeving, trainingen en cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers, omgang met veranderend gedrag etc.

Met de ondertekening van het Arnhems Mantelzorg Akkoord onderschrijven de schilpartners de noodzaak om samen de bewustwording inzake mantelzorg(ers), draaglast en draagkracht, en het belang van goede ondersteuning op maat, te versterken. Dat vraagt van alle partners om de kennis te delen over wat er allemaal gebeurt in de stad en in de wijken, zodat men snel en adequaat de mantelzorger – en ook elkaar – kan doorverwijzen. Dat vraagt ook van de partners dat men – naast aandacht voor de zorgvrager: de cliënt, ook aandacht heeft voor de mantelzorger en diens perspectief.

Met de handtekening verklaren de schilpartners zich bereid om goed voor de Arnhemse mantelzorgers te zorgen. Ook binnen de eigen organisatie. Daar waar het werk, de doelstelling, de missie van de organisatie raakt aan de zorgtaken van de mantelzorger, zullen zij zich inspannen om te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt.

In de stad – en meer nog op wijkniveau – wordt gewerkt aan de versterking van het “netwerk informele zorg & ondersteuning”. Daarmee willen we een brug slaan tussen het zorg- en welzijnsdomein en de vele vrijwilligersorganisaties die daarbinnen actief zijn. Hierin kunnen schilpartners ook en vooral hun bijdrage leveren door hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen van het brede netwerk rondom mantelzorgondersteuning. De ondersteuning voor mantelzorgers kan efficiënter geregeld worden als we goed van elkaar weten wie wat doet, en waar op de deur geklopt kan worden voor de juiste en passende ondersteuning.

Schilpartners kunnen zinvolle bijdragen leveren door samen te werken op wijkniveau of stad-breed, zodat lotgenotencontacten, informatie-uitwisselingen en themabijeenkomsten aangeboden kunnen worden. Mantelzorgers blijken er baat bij te hebben als ze elkaar kunnen ontmoeten en voor hun ontspanning aan activiteiten kunnen deelnemen. Dat moet mogelijk zijn, laagdrempelig en dichtbij.

Aan alle partners die zich met een handtekening aan het Arnhems Mantelzorg Akkoord verbinden, wordt gevraagd om samen betere wegen te vinden om de mantelzorgers te ontmoeten, te spreken over hun ervaringen en ondersteuningsbehoefte, en om van hen te leren op basis van hun ervaringen.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven