Mini-symposium ‘Kink in de kabel? Aansluiting veiligheid-zorg en LVB in de strafrechtketen’

  • Wanneer 12-05-2021
  • Waar Online
mini symposium
Op 12 mei organiseert MEE Samen voor ketenpartners in de regio het mini-symposium ‘Kink in de kabel? Aansluiting veiligheid-zorg en LVB in de strafrechtketen’.

Datum:            12 mei 2021
Tijd:                 14.30 – +/- 17.00 uur
Locatie:           Online
Kosten:            Gratis*

‘Zorgcowboys’ die kwetsbare ex-gedetineerden opwachten bij de gevangenis. De strafrechtketen ‘LVB-proof’ maken. ‘Liever helpen dan straffen.’ De aansluiting veiligheid-zorg staat hoog op de agenda. Er is veel kennis aanwezig rondom kwetsbare doelgroepen in relatie tot de strafrechtketen. Pilots en best practices zijn voorhanden. Nog steeds echter ontstaan er ook nieuwe initiatieven op verschillende schaal, is er een urgente roep om ketenaanpak en samenwerking en zijn er vacatures voor projectleiders om dit vlot te trekken. Ook niet gek: de groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is met zo’n 45% nog steeds oververtegenwoordigd in detentie, met een hoge kans op recidive en om slachtoffer te worden van criminaliteit.

Zit er ergens een kink in de kabel? Wat kan helpen om dit vraagstuk vlot te trekken en stappen te zetten op het gebied van preventie? En bij wie ligt dan de bal om een oplossing verder te brengen en op welke schaal; landelijk, regionaal, lokaal of elke ketenpartner op zichzelf?

Programma

In het eerste deel leiden diverse betrokken partijen vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven het onderwerp in, zoals:

  • Marigo Teeuwen (onderzoeker NSCR en betrokken bij het onderzoeksprogramma ‘Procesevaluatie licht verstandelijke beperking in de strafrechtketen’ van het WOCD van het ministerie van Justitie en Veiligheid)
  • Hasan Göleli (afdelingshoofd Veiligheid in Sociaal Domein bij het ministerie van Justitie en Veiligheid)
  • Roos Edens-Voorrips (projectleider MEE lab dat ‘design thinking’ inzet voor het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen, waaronder het voorkomen van recidive bij LVB)
  • Job van ’t Veer (lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool, ‘goeroe’ op het gebied van design thinking en mede initiatiefnemer van MEE lab)
  • Ervaringsdeskundigen met een niet-zichtbare beperking en ervaring in de strafrechtketen. Hoe ervaren zij dit vraagstuk?

Het tweede deel staat in het teken van het nader uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de inleiders en het publiek onderling. Welke vragen roept het op? Zijn er aanvullingen? Ook gaan we terug naar de centrale vraag van dit mini-symposium: waar zit de kink in de kabel en wat kan helpen om ketenaanpak en samenwerking op dit vraagstuk vlot te trekken?

Meld je hier aan

Het doel van de mini-symposia die MEE Samen organiseert is inspireren met en verbinden van actuele onderwerpen rondom meedoen en de partijen die hierbij betrokken zijn. Agenderen, partijen bij elkaar brengen, aanjagen. Het succes van de middag wordt bepaald door de kennis en ervaring die gedeeld wordt vanuit de inleiders enerzijds en de interactie en bijdrage vanuit het publiek anderzijds. Stuur deze uitnodiging gerust door binnen jouw netwerk.

*Het mini-symposium is gratis te bezoeken. Bij aanmelding rekenen wij op jouw komst. Kun je toch onverhoopt niet komen, meld je dan tijdig af, zodat wij geen onkosten of last-minute organisatiewijzigingen hoeven maken.

Terug naar agenda
Naar boven